Vedtægter

 

Vedtægter
for
Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise
 
§ 1.
Navn:
Faggruppens navn er ”Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise
Faggruppens binavn er ”Danske Ejendomsadvokater”
(”Faggruppen”).
§ 2.
Formål:
Faggruppen er en specialforening inden for erhvervsejendomme og entreprise (”Specialområdet”) og er tilknyttet foreningen Danske Advokater.
Faggruppens formål er at højne medlemmernes faglige niveau vedrørende erhvervsejendomme og entrepriser samt virke for styrkelse af advokater som rådgivere i sager herom.
Ved erhvervsejendomme forstås ejendomme, der af ejeren anvendes erhvervsmæssigt, eller ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt til udlejning, herunder udlejning til boligformål. Undtaget er landbrugsejendomme samt ejendomme, der alene indeholder en eller to beboelseslejligheder.
Ved rådgivning vedrørende entrepriser forstås rådgivning for alle deltagere i en byggesag, herunder bygherrer, entreprenører, teknikere, investorer og finansierer.
Faggruppens formål kan blandt andet opfyldes ved:
at       medlemmerne gennem et sekretariat informerer hinanden om afgørelser, praksis m.v., der kan have generel interesse,
at       medlemmerne bliver orienteret gennem udsendelse af nyhedsbreve om produkter fra markedsaktørerne, lovinitiativer, administrative forskrifter, ny retspraksis og lignende,
at       medlemmerne gennem kursusvirksomhed, temadage og lignende får lejlighed til mere grundigt at bearbejde enkelte emner,
at       medlemmerne kan søge bistand hos Faggruppens øvrige medlemmer til behandling af konkrete sager, og
at       der generelt skabes aktiviteter, så medlemmerne får de faglige kontakter, der er nødvendige i det daglige arbejde for at kunne gennemføre en hurtig, rationel og kompetent sagsbehandling.
Faggruppens bestyrelse fungerer som Danske Advokaters fagudvalg inden for Specialområdet.
Faggruppen har endvidere til formål at sikre Danske Advokaters indflydelse på lovgivningen inden for Specialområdet. Faggruppen er således høringspart inden for Specialområdet, og skal deltage aktivt i det faglige og politiske arbejde ved udarbejdelse og formidling af love og bekendtgørelser samt deltage i forhandlinger med offentlige myndigheder om forhold af betydning for Specialområdet etc.
Faggruppen skal deltage aktivt i den offentlige debat. Den skal efter nærmere aftale med Danske Advokaters bestyrelse forestå information, vidensdeling og vidensudvikling til såvel medlemmer som offentligheden.
 
Faggruppen skal medvirke aktivt i forretningsudviklingen inden for Specialområdet.
 
Fagudvalget skal løbende informere Danske Advokaters bestyrelse om de initiativer, foreningen agter at tage og om forhold af betydning for andre dele af Danske Advokater, ligesom Danske Advokaters bestyrelse skal sikre en effektiv kommunikation til Foreninger om bestyrelsens arbejde og forhold af betydning for Foreningen.
 
I det omfang der via Danske Advokater skal udpeges repræsentanter med ekspertise indenfor Specialområdet til råd, nævn og udvalg, skal Danske Advokater rette henvendelse til Foreningen med anmodning om, at Foreningen udpeger den pågældende repræsentant. Foreningen skal give Danske Advokater mulighed for at udtale sig om den pågældende repræsentant inden han udpeges af Foreningen. Udpegning af repræsentanter, som ikke er medlem af Danske Advokater til et råd, et nævn eller et udvalg, kan alene ske, såfremt Danske Advokater giver sit samtykke hertil.
  
§ 3.

Medlemmer:
Som medlemmer af faggruppen kan optages advokater og advokatfuldmægtige, der er indehavere af eller ansatte på et advokatkontor, der driver selvstændig advokatforretning, som er medlem af Danske Advokater.
Ligeledes kan der som medlemmer optages personer, der (i) er advokat eller advokatfuldmægtig, og som er indehaver af eller ansat på et advokatkontor, der driver selvstændig advokatforretning, men som ikke er medlem af Danske Advokater, eller der (ii) er beskæftiget i virksomheder eller arbejdsmæssigt er knyttet til virksomheder, som efter bestyrelsens skøn vil kunne tjene til at opfylde foreningens formål. Antallet af medlemmer i Faggruppen, som ikke tillige er medlem af Danske Advokater, kan ikke overstige 1/3 af Foreningens samlede antal medlemmer.
Optagelse i og udmeldelse af Faggruppen sker ved henvendelse til administrator jf. § 5.1.
Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel.
Et medlem slettes, når der efter påkrav foreligger kontingentrestance.
§ 4.
Forudsætninger og forpligtelser:
Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i Faggruppen ved at afgive erfaringsmateriale, deltage i kursusvirksomhed eller lignende.
Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne eller lovgivningen, kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af Faggruppen.
§ 5
Administration, hjemsted og tegning:
Faggruppens administration varetages af en af generalforsamlingen valgt administrator. Det kan af bestyrelsen besluttes, at forskellige aktiviteter skal tilrettelægges af administrator. Der indgås en samarbejdsaftale mellem Faggruppen og administrator, som fastlægger administrationsopgaverne m.m.
Faggruppen har hjemsted hos administrator.
Faggruppen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
§ 6.
Bestyrelse:
Bestyrelsen består af 5 - 10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen har alene medlemmer, som tillige er medlem af Danske Advokater, stemmeret, jf. dog punkt 6.2. Til bestyrelsen kan vælges advokater eller advokatfuldmægtige, der er indehavere af eller ansat på et advokatkontor, der driver selvstændig advokatforretning, og som er medlem af Danske Advokater, jf. dog punkt 6.2.
De medlemmer af foreningen, som ikke er medlem af Danske Advokater har ret til at udpege ét af bestyrelsens medlemmer. Valgbare til denne bestyrelsespost er de i punkt 6.1 anførte personer, uanset, om disse tillige er medlemmer af Danske Advokater. Det pågældende bestyrelsesmedlem vælges ved simpelt stemmeflertal blandt de af Foreningens medlemmer, som er valgbare til den pågældende bestyrelsespost.
Et bestyrelsesmedlem, som ikke er medlem af Danske Advokater indgår ikke i Danske Advokaters fagudvalg indenfor Specialområdet, jf. punkt 2 ovenfor.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at så vidt muligt halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden indeholdende bestemmelser om mødehyppighed, indkaldelsesvarsler, beslutningsdygtighed, udarbejdelse af referat m.v.
 
Bestyrelsens formand – eller i hans fravær et andet bestyrelsesmedlem - kan deltage i repræsentantskabsmøderne.
 
Et medlem af Danske Advokaters bestyrelse kan efter anmodning deltage i Faggruppens bestyrelsesmøder, ligesom Faggruppen kan anmode om at deltage i drøftelsen af bestemte forhold i Danske Advokaters bestyrelse.
 
Danske Advokaters bestyrelse modtager referat fra bestyrelsesmøder i Foreningen.
§ 7.

Generalforsamling:
Bestyrelsen indkalder Faggruppens medlemmer til en generalforsamling, der holdes hvert år inden 1. juni.
Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller ved E-mail til medlemmerne på den til sekretariatet anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal dog ske mindst 2 uger før generalforsamlingen.
Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende:
1.         Valg af dirigent
2.         Bestyrelsens beretning
3.         Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
4.         Valg af medlemmer til bestyrelsen
5.         Valg af revisor og revisorsuppleant
6.         Valg af administrator
7.         Indkomne forslag
8.         Eventuelt
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til administrator mindst 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 8.
Beslutninger:
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger herunder ændring af vedtægterne og beslutning om Faggruppens opløsning ved simpel stemmeflerhed.  
§ 9.
Kontingent:
Danske Advokater afholder de faste omkostninger, der er forbundet med foreningens aktiviteter knyttet til de branche- og erhvervspolitiske opgaver og initiativer, og kan herunder efter forudgående aftale støtte større konkrete initiativer, som foreningen iværksætter.
Faggruppen kan opkræve et kontingent hos medlemmerne til dækningen af de udgifter ved afholdelse af faglige arrangementer, kurser og sociale arrangementer og administration af faggruppen.
Faggruppen kan ligeledes opkræve et særskilt kontingent til ekstern eller intern markedsføring af fagområdet.
Kontingentet fastsættes for et kalenderår ad gangen af bestyrelsen.
§ 10.
Hæftelse:
For Faggruppens forpligtelser hæfter Faggruppen alene med sin formue.
§ 11.
Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Faggruppens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.
§ 12.
Ophør og opsigelse:
Ved Faggruppens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Faggruppen kan opsige sit samarbejde med Danske Advokater med et varsel på 3 måneder til udløbet af et kalenderår. Pr. ophørstidspunktet vil faggruppen herefter ikke længere være en specialforening under Danske Advokater.
§ 13.
Ikrafttrædelse:
Ændring af vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen den 22. maj 2012.
 
Bestyrelsen:
 
Tiltrådt af Danske Advokater: